Подання звітності в електронному вигляді Друкувати
Понеділок, 17 січня 2011 15:21

Податковим кодексом України визначено, що подання податкової звітності – це є обов’язок платників податків, які подають за кожний звітний період податкові декларації щодо кожного окремого податку, платником якого він є, незалежно від того, чи провадив такий платник податку господарську діяльність у звітному періоді.
Податкова декларація, розрахунок – є складовими податкової звітності. Додатки до податкової декларації є її невід’ємною частиною.
Податкова декларація повинна містити такі обов’язкові реквізити:

 

 • тип документа (звітний, уточнюючий, звітний новий);
 • звітний (податковий) період, за який подається податкова декларація;
 • звітний (податковий) період, що уточнюється (для уточнюючого розрахунку);
 • повне найменування (прізвище, ім’я, по батькові) платника податків згідно з реєстраційними документами;
 • код платника податків згідно з Єдиним державним реєстром підприємств та організацій України або податковий номер;
 • реєстраційний номер облікової картки платника податків або серію та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний орган державної податкової служби і мають відмітку у паспорті);
 • місцезнаходження (місце проживання) платника податків;
 • найменування органу державної податкової служби, до якого подається звітність;
 • дата подання звіту (або дата заповнення ? залежно від форми);
 • ініціали, прізвища та реєстраційні номери облікових карток посадових осіб платника податків;
 • підписи платника податку ? фізичної особи та/або посадових осіб платника податку, визначених цим Кодексом, засвідчені печаткою платника податку (за наявності).

 

Також податкова декларація повинна бути підписана. Податкова звітність складена з порушенням норм не вважається податковою декларацією. Як і раніше податкова звітність подається до органів ДПС в один із такий спосіб:

 • особисто платником податків або уповноваженою на це особою;
 • надсилається поштою з повідомленням про вручення та з описом вкладення;
 • засобами електронного зв’язку в електронній формі з дотриманням умови щодо реєстрації електронного підпису підзвітних осіб у порядку, визначеному законодавством.

Платники податків, що належать до великих та середніх підприємств, подають податкові декларації до органу державної податкової служби в електронній формі з дотриманням умови щодо реєстрації електронного підпису підзвітних осіб у порядку, визначеному законодавством.

У разі подання платником податків до органу державної податкової служби податкової декларації, заповненої з порушенням, такий орган державної податкової служби зобов’язаний надати такому платнику податків письмове повідомлення про відмову у прийнятті його податкової декларації із зазначенням причин такої відмови:

У разі отримання такої податкової декларації, надісланої поштою або засобами електронного зв’язку, ? протягом п’яти робочих днів з дня її отримання;

У разі отримання такої податкової декларації особисто від платника податку або його представника – протягом трьох робочих днів з дня її отримання.